Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Inspiration2Lead

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten, alsmede alle rechtshandelingen die betrekking hebben op de totstandkoming van de overeenkomst tussen Inspiration2Lead (hierna te noemen I2L) of diens vertegenwoordiger(s) en haar cliënten en hebben betrekking op het verrichten van diensten alsmede op de verkoop en levering van goederen in de ruimste zin des woords, zoals onder meer het verzorgen van lezingen, presentatiewerkzaamheden, optredens, trainingen, workshops, clinics, het afnemen van interviews, het leveren van advies en consult, het schrijven van columns en artikelen, het verrichten van een bepaalde artistieke prestatie van welke aard dan ook en het ter beschikking stellen van personen en materialen.
1.2 In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder de Client: degene die een opdracht voor het engageren van één of meerdere sprekers verstrekt en/of de verdere organisatie van een congres, bijeenkomst, festiviteit, evenement en/of productie aan I2L heeft opgedragen.
1.3 In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder Spreker(s): een ieder die zich jegens I2L heeft verbonden een bepaalde (artistieke) prestatie of dienst van welke aard dan ook te verrichten, dan wel anderszins zaken en/of diensten te leveren en/of ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zodat daaronder bijvoorbeeld begrepen zijn sprekers, presentatoren, columnisten, adviseurs, consultants, interviewers, schrijvers, artiesten etc.

Artikel 2 – WERKINGSSFEER
2.1 Bedingen, ook die zijn opgenomen in de algemene (inkoop)voorwaarden van de Client, die afwijken van bovengenoemde voorwaarden, binden I2L slechts voor zover deze door I2L uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en/of aanvaard. Voorwaarden van de Client zijn niet van toepassing, tenzij I2L deze schriftelijk heeft aanvaard.
2.2 Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene leveringsvoorwaarden en de (inkoop)voorwaarden van Client, prevaleren de Algemene leveringsvoorwaarden van I2L, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst de toepassing van het betreffende artikel van de Algemene leveringsvoorwaarden wordt uitgesloten. Afwijking van deze Algemene leveringsvoorwaarden in een overeenkomst laat de geldigheid van de overige Algemene leveringsvoorwaarden onverlet.

Artikel 3 – AANBIEDINGEN
3.1 Alle aanbiedingen van I2L zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de Client een aanbieding van I2L schriftelijk of digitaal casu quo langs elektronische weg heeft aanvaard. Ter bevestiging zendt I2L een schriftelijke overeenkomst aan de Client, die door de Client binnen vijf dagen na ontvangst ondertekend dient te worden geretourneerd.
3.2 Indien de Client de overeenkomst niet overeenkomstig het vorige lid tijdig retourneert, heeft I2L het recht om binnen 25 dagen, volgend op de in het vorige lid genoemde termijn van vijf dagen, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, nadat zij de Client nog tenminste eenmaal in de gelegenheid heeft gesteld de overeenkomst alsnog ondertekend te retourneren en de Client andermaal in gebreke blijft. I2L is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 4 – PRIJZEN
4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief 21% BTW, vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, royalty’s en overige heffingen, voor zover van toepassing.
4.2 Voor zover niet anders overeengekomen betaalt de Client ook alle reis- en verblijfskosten van de spreker(s). De kilometervergoeding bedraagt € 0,75 per km plus 6% BTW.

Artikel 5 – INTEGRITEITCODE
De Spreker dient te handelen zoals het uit oogpunt van behoorlijke functie-uitoefening betaamt met minimale inachtneming van onderstaande gedragscode.
1. De Spreker respecteert verschillen in etniciteit, levensovertuiging, sekse en sociale status van zijn/haar toehoorders en Cliënten.
2. De Spreker zal al zijn activiteiten in opdracht van Client uitvoeren op een zo hoog mogelijk professioneel niveau. De Spreker is tot samenwerking met anderen bereid indien de situatie dit noodzakelijk maakt.
3. De Spreker zal auteursrechten en overige eigendomsrechten van anderen op foto’s, teksten en andersoortige materialen respecteren.
4. De Spreker zal al het redelijke doen om zijn presentatie c.q. de opdracht optimaal voor te bereiden en de inhoud in overleg met de Client af te stemmen op diens organisatie en doelstellingen. De Spreker verplicht zich tot geheimhouding over vertrouwelijke zaken die hem in verband met de uitoefening van zijn functie en/of in het kader van de opdracht bekend worden, behoudens zijn verplichting krachtens de wet. Ten aanzien van de inhoud van de bijeenkomst van c.q. werkzaamheden voor de Client wordt door Spreker geheimhouding betracht. Het eventueel ter kennis gekomen materiaal wordt vertrouwelijk behandeld.
5. De Spreker vrijwaart I2L voor aanspraken in dezen van de Client of andere derden.
6. De Client treedt over het werk en verhoudingen met de Spreker niet in contact met derden, behoudens mogelijke uitzonderingen die nader schriftelijk zijn vastgelegd. Ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst wordt door alle partijen geheimhouding betracht. Het eventueel ter kennis gekomen materiaal wordt vertrouwelijk behandeld.
7. De Spreker wordt geacht zelf alle voor een optreden vereiste papieren te bezitten, zoals bijvoorbeeld werk- en verblijfsvergunningen. I2L is niet aansprakelijk voor het ontbreken hiervan. De Spreker vrijwaart I2L voor aanspraken in dezen van de Client of andere derden, evenals voor aanspraken wegens onjuistheid in door de Spreker verstrekte gegevens, zoals namen, adressen e.d.

Artikel 6 – BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET OPTREDEN C.Q. DE OPDRACHT
6.1 De Spreker is gehouden zich te richten naar de wensen van de Client, waar dit betreft de volgorde van een programma, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Spreker is gehouden in collegialiteit met ander optredende artiesten, sprekers en dergelijke samen te werken en medewerking te verlenen aan een goed verloop der bijeenkomst.
6.2 De Spreker is gehouden de accommodatie, waar het optreden plaatsvindt, te accepteren in de staat zoals ter plaatse aanwezig. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk speciale wensen zijn overeengekomen.
6.3 De Spreker is bereid zich te richten naar de wensen van de Client van de bijeenkomst/voorstelling c.q. het bezoekende publiek, speciaal waar het betreft de keuze van het repertoire en performance. Toegiften e.d. geven geen recht op extra betaling, tenzij dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
6.4 De Spreker dient minimaal een half uur voor de aanvang van het optreden aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, behoudens de zaken die door I2L of door de Client zullen worden verstrekt. De Spreker staat ervoor in dat de door hem mee te nemen, voor het optreden benodigde zaken tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.
6.5 De Spreker is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en/of aanwijzingen van I2L c.q. een door I2L aangewezen derde, respectievelijk die van de Client of een door Client aangewezen derde.
6.6 De Spreker verbindt zich naar beste kunnen op te treden met inachtneming van overheidsvoorschriften en het gestelde in de ter plaatse van het optreden geldende Algemene Plaatselijke Verordening.

Artikel 7 – BETALING
7.1 Facturering vindt plaats bij opdrachtbevestiging en betaling geschiedt volgens de volgende termijnen:
– 50% bij opdrachtbevestiging
– 50% de eerste werkdag na de bijeenkomst
7.2 Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
7.3 Als Client in gebreke is en niet tijdig betaalt, dan is deze na 14 dagen een administratiefee verschuldigd van € 25 plus BTW. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 50 plus BTW als de rekening niet binnen vier weken is betaald en naar € 100 plus BTW als de rekening niet binnen zes weken is betaald. Tevens is de Client dan een rente verschuldigd van 1% per maand plus alle kosten van incasso en andere gerechtelijke maatregelen die I2L moet maken, met een minimum van 15% van het factuurbedrag, plus eerder genoemde administratiefee(s).
7.4 Het is Client niet toegestaan de betaling op te schorten, ook niet wanneer derden beslag (dreigen te) leggen, tenzij het beslag direct en uitsluitend betrekking heeft op een vordering op I2L en bijvoorbeeld niet op een spreker of andere ondernemingen, al dan niet gelieerd aan I2L.
7.5 De Client is gerechtigd de betaling op te schorten, indien de Spreker zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst naar oordeel van de Client niet of gebrekkig is nagekomen.
7.6 I2L is zelf verantwoordelijk ten aanzien van eventuele loonbelastingen en sociale premies ter zake van de aan hem toekomende vergoedingen voortkomend uit met I2L gesloten overeenkomsten. Mocht op enig moment toch komen vast te staan dat de Client ten aanzien van de Spreker een inhouding- c.q. afdracht plicht heeft voor loonbelasting en/ of sociale premies, dan vrijwaart I2L hierbij voor alsdan de Client voor dergelijke aanspraken, met inbegrip van eventueel ter zake verschuldigde verhogingen en interest.
Artikel 8 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
8.1 Indien de Client een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt vóór c.q. op de eerste datum van uitvoering, heeft I2L recht op de volgende vergoeding:
• tot 30 dagen voor of op de eerste datum van de uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding;
• 31 tot 60 dagen voor de eerste datum van de uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding;

8.2 I2L is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat de Client ontslagen wordt van zijn verplichting om de rekening te betalen, indien de Client:
• oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van I2L;
• handelt in strijd met de goede naam of met belangen van I2L;
• informatie verspreidt of anderszins handelt, in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt;
• zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
• surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance van betaling wordt verleend;
• het bedrijf verkoopt of liquideert.

8.3 In het geval I2L in gebreke is en/of de lezing door haar schuld niet kan doorgaan, zal in overleg met de Client beoordeeld worden of de lezing of keynote op een ander moment verzorgd kan worden. Als dit absoluut onmogelijk is, dan kan de Client deze overeenkomst opzeggen en vervallen de kosten voor de lezing of keynote. In onderhavig geval zal I2L haar factu(u)r(en) crediteren en is I2L verplicht om de reeds ontvangen betalingen binnen 5 dagen terug te storten op een bankrekening van de Client.
8.4 In het geval de lezing niet door kan gaan door force majeur van de zijde van I2L, dan worden de reeds gemaakte kosten van de voorbespreking en eventuele reiskosten niet gecrediteerd. In onderhavig geval worden ook de kosten van de voorbereiding niet gecrediteerd. Deze bedragen standaard € 650 plus BTW, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9 – AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Client is NIET aansprakelijk voor verlies of diefstal van of beschadigingen aan geld en/of goederen van de Spreker.
9.2 Client is NIET aansprakelijk voor schade aan derden, die toe te rekenen is aan de Spreker. I2L vrijwaart Client voor aanspraken van derden.
9.3 In geval van ziekte kan de Spreker zich slechts op overmacht beroepen, indien hij aan I2L en Client een door een arts ondertekende medische verklaring overlegt, waaruit genoegzaam blijkt dat de Spreker niet in staat is/was op de overeengekomen datum en tijd op te treden.
9.4 De Spreker kan zich niet op overmacht beroepen in geval van oponthoud in het verkeer of openbaar vervoer of slechte weersomstandigheden.

Artikel 10 – GESCHILLEN EN OVERIGE BEPALINGEN
10.1 Op alle door I2L aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd het recht van I2L om te dagvaarden voor de bevoegde rechter in de woonplaats c.q. plaats van vestiging van Client.
10.3 Enige bepaling in deze overeenkomst die geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of anderszins niet toepasbaar is, laat toepassing van andere bepalingen onverlet. Voor iedere nietige, vernietigbare of anderszins niet-toepasbare bepaling treedt een geldige bepaling, die qua strekking de niet-toepasbare bepaling zo veel mogelijk benadert, in de plaats.